ПОДДРЪЖКА : СОФИЯ - 02 9524828, 0899971229 , 0882462066, БЛАГОЕВГРАД - 073 886900, 0899971230, САНДАНСКИ - 0746 30281, 0899971227

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


На 18.05.2017 г. е сключен договор с изпълнител на основание ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0128-C01 „Нарастване на конкурентоспособността и експортния потенциал на „Кабелни Интернет Системи“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

 

Интернет

Разширен - 25.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Стандартен - 18.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Икономичен - 14.00 лв.
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР, БЕЗ ЛИМИТ ПО СЕСИИ