ПОДДРЪЖКА : СОФИЯ - 02 9524828, 0899971229 , 0882462066, БЛАГОЕВГРАД - 073 886900, 0899971230, САНДАНСКИ - 0746 30281, 0899971227

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


На 11.04.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0128-C01 „Нарастване на конкурентоспособността и експортния потенциал на „Кабелни Интернет Системи“ ООД“, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

 

(1) Решение за откриване на процедура 

(2) Публична покана 

(3) Изисквания към оферти 

(4) Техническа спецификация 

(5) Гаранция за добро изпълнение 

(6) Методика за оценка 

(7) Декларация на кандидата 

(8) Оферта за участие в процедура 

(9) Проект на договор за доставка 

 

 


Интернет

Разширен - 25.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Стандартен - 18.00 лв.
ТАРИФЕН ПЛАН ПОЗВОЛЯВАЩ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ
Икономичен - 14.00 лв.
БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР, БЕЗ ЛИМИТ ПО СЕСИИ